© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Ayetelkursi1.online

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Cuma Suresi, Cuma Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı ve Meali

Cuma Suresi, Cuma Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı ve Meali

ayetel11tayert ayetel11tayert - - 6 dk okuma süresi
31 0

Cuma suresi, Kur’an’ın 62. suresidir. Medine döneminde inmiştir. 11 ayettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “elCumu’a” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir.

Cuma suresinin anlamı şöyledir: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder. O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

Cuma Suresi Dinle

Cuma Suresi Okunuşu

Cuma Suresi Okunuşu

Cuma Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 62. suresidir. Sure, adını 9. ve 10. ayetlerde geçen cuma namazından almıştır. Surede, cuma namazının önemi, müminlerin bu namaza nasıl davet edildiği ve namaz sonrasında yapılması gerekenler anlatılmaktadır. Cuma Suresi’nin okunuşu şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Yusabbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim.

Huvellezî baese fil ummiyyîne resûlen minhum yetlu aleyhim ayatihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve in kanu min kablü le fî dalâlin mubîn.

Ve aharîne minhum lemma yelhakû bihim ve huvel azizul hakim.

Zalike fadlullahi yu’tîhi men yeşaü vallahü zül fadlil azim.

Meselullezîne hummilü ttevrata summâ lem yahmilûha ke meselil himari yahmilu esfara bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi ayatillah vallahü la yehdil kavmez zalimîn.

Kul ya eyyühellezîne hadu in zaamtum enneküm evliyaü lillahi min dunin nasi fetemennavvel mevte in küntüm sadikîn.

Ve la yetemennavnehû ebeden bima kademet eydihim vallahü alimun biz zalimin.

Kul innel mevte ellezî tefirrune minhü fe innehu mülakiküm summâ türaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti fe yunebbiüküm bima küntüm ta’melun.

Ya eyyühellezîne amenu iza nudiye lis salati min yevmil cum’ati fes’ev ila zikrillahi vezerul bey’a zaliküm hayrul leküm in küntüm ta’lemun.

Fe iza kudiyetis salatu fenteşiru fil erdi vebteğu min fadlillahi vezkürullahe kesiren lealleküm tuflihun.

Ve iza raev ticereten ev lehven infeddu ileyha ve terakuke kaime kuli ma inde llahi hayrun minel lehvi ve minet ticareh vallahü hayrur razikın.

Cuma Suresi Anlamı (Meali)

`
Cuma Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 62. suresidir. Sure, adını 9. ve 10. ayetlerde geçen cuma namazından almıştır. Surede, cuma namazının önemi, Allah’ın birliği, peygamberlik görevi, Yahudilerin ve münafıkların tutumları gibi konular işlenmektedir.

Cuma Suresi’nin anlamı (meali) şöyle:

 1. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
 2. O, içlerinden kendilerine âyetlerini okuyan, onları arındıran, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
 3. Hem onlardan sonra gelenlere de (peygamber göndermiştir). Onlar henüz ona kavuşmamışlardır. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
 4. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
 5. Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anılmasına engel olanlar ve onların yıkılmasına çalışanlar var ya; işte onlar bunların yıkılması için yemin etmişlerdir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.
 6. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
 7. Namaz kılındığı zaman artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın fazlından isteyin. Allah’ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
 8. Bir ticaret veya eğlence gördükleri zaman dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: “Allah’ın yanında olan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

Cuma Suresi Arapça

Cuma Suresi Fazileti

Cuma Suresi, Kur’an’ın 62. suresidir ve Medine döneminde indirilmiştir. Bu sure, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden sapmaları ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümleri anlatmaktadır. Cuma Suresi’ni okumanın fazileti ise çok büyüktür. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurmuştur ki: “Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir.” Ayrıca Cuma Suresi’ni okumak, şeytanın vesvesesinden korunmaya da yardımcı olur. Bu nedenle Cuma günü ve diğer günlerde de bu mübarek sureyi okumayı ihmal etmemeliyiz.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *